V skupni občinski upravi SAŠA regije povezanih 11 občin

Skupna občinska uprava Savinjsko-šaleške regije (SOU SAŠA regije), ki ima sedež v Velenju, opravlja skupne naloge na delovnih področjih medobčinske inšpekcije in redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora in informatike za 11 občin ustanoviteljic. V SOU SAŠA regije je bilo ob koncu leta zaposlenih 47 javnih uslužbencev.

Občine ustanoviteljice (Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mestna občina Velenje) so sprejele skupen odlok, v katerem so opredeljeni ime in sedež organa, razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, ki so pomembne za delovanje skupne občinske uprave. Na podlagi sprejetega odloka so občine ustanoviteljice sklenile dogovore z Mestno občino Velenje, s katerimi so podrobneje opredeljena področja in naloge, ki jih za občino ustanoviteljico opravlja skupen organ, način financiranja, medsebojne pravice in obveznosti med občino ustanoviteljico in sedežno občino ustanoviteljico, odgovornosti občine ustanoviteljice in zaposlenih v organu skupne občinske uprave ter načrtovanje, način dela, poročanje o delu organa skupne občinske uprave.

V SOU SAŠA regije je bilo v preteklem letu zaposlenih 51 javnih uslužbencev, zaradi upokojitev in prenehanj delovnega razmerja je bilo ob koncu leta zaposlenih 47 javnih uslužbencev. Od tega jih je bilo 32 v Upravi Mestne občine Velenje in 15 v ostalih občinskih upravah občin ustanoviteljic.

Skupen realiziran proračun SOU SAŠA regije za leto 2023 je bil 1.889.680,92 evra, od tega so občine soustanoviteljice zagotovile sredstva za delovanje skupnega organa v višini 701.126,31 evra, Mestna občina Velenje pa je zagotovila sredstva v višini 1.188.554,61 evra. S strani Ministrstva za javno upravo bo Mestna občina Velenje do konca leta 2024 prejela sredstva v višini 560 tisoč evrov za sofinanciranje skupnega upravljanja posameznih nalog SOU SAŠA regije za leto 2023.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: