Svetniki zasedali na junijski redni seji

Svetniki so se na današnji seji seznanili z aktivnostmi v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi na območju naše občine. Sprejeli so sklepe o uvrstitvi različnih mednarodnih projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje v letih 2024–2027, sklep o podelitvi priznanj za leto 2024, pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter nekaj prostorskih in kadrovskih zadev. Seznanili so se tudi z nekaterimi letnimi poročili. O nekaterih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

Kadrovske zadeve
Svetniki so potrdili mandat novemu članu sveta Alojzu Leskovšku in ga imenovali kot člana Odbora za gospodarstvo. V Svet javnega zavoda OŠ Antona Aškerca so imenovali mag. Zdravko Vasiljević Rudonić, Roka Bezlaja in Admirja Hodžića. V Svet javnega zavoda OŠ Gorica so imenovali Dražana Mrkonjića, Uroša Lenarta in Mirneso Grabkić. V Svet OŠ Mihe Pintarja Toleda so imenovali Tjašo Oderlap, Majo Koželjnik in Urško Tepej. V Svet javnega zavoda Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje so imenovali Janjo Rednjak. V Svet Glasbene šole Fran Korun Koželjski so imenovali Matjaža Cesarja, Antona Smonkarja in Alenko Pavlin. V Svet javnega zavoda Festival Velenje so imenovali Nado Zavolovšek Hudarin, Irmo Mehić, Majo Koželjnik in Jasmino Babajić Taletović. V Svet javnega zavoda Dom za varstvo odraslih Velenje so imenovali Darjo Štraus. Sprejeli so tudi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Komisije za  spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije Mojci Križ in na njeno mesto imenovali Muharema Halilovića. Sprejeli so tudi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinske volilne komisije Darka Repenška.

Novi projekti uvrščeni v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje v letih 2024–2027
V Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027, ki je sestavni del Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024, smo uvrstili nakup večnamenskega odra in šest novih mednarodnih projektov: DoorCE, HEAT35, Renov-AID, MOVeNERGY, NACHIP in RE-PUBLIC SPACES. Za omenjene projekte, v sklopu katerih bomo uredili dodatno zeleno infrastrukturo v mestu, digitalizacijo, podporo zeleni preobrazbi daljinskega sistema, dokumentacijo za energetske sanacije, vsebinsko podporo podnebno-energetski pisarni in demo projekt vpeljave vodikovih tehnologij za potrebe ogrevanja, smo pridobili evropska sofinancerska sredstva.

Občinska priznanja za leto 2024
Svetniki so sprejeli sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2024. Na slavnostni seji ob občinskem prazniku septembra letos bo za ambasadorja razglašen Marko Mandić. Grbe Mestne občine Velenje bodo prejeli Branko Meh, Helena Brglez in Čebelarstvo Čanč. Plakete Mestne občine Velenje pa bodo prejeli Kulturno-prosvetno društvo Franc Schneider Šentilj, Marjana Marija Koren in Gama, d. o. o., za Vip cup teniški turnir.

Odobritev pravnega posla za zemljišče Lipa – vzhod
Svetniki so sprejeli sklep o odobritvi pravnega posla za zemljišče Lipa – vzhod. Ker izklicna vrednost nepremičnin presega 500.000 EUR, je potrebno k pravnemu poslu pridobiti soglasje občinskega sveta pred objavo javne dražbe. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti namreč določa, da je organ za pravne posle ravnanja, pri katerih izhodiščna, izklicna ali pogodbena vrednost presega 500.000 EUR, dolžan pred javno objavo izvedbe postopka ravnanja pridobiti predhodno pisno soglasje sveta samoupravne lokalne skupnosti k besedilu pravnega posla. Mestna občina Velenje ima v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2024 predvideno prodajo delov nepremičnin v približni velikosti 47.000 m2. Nepremičnine v naravi predstavljajo travnik in stihijsko nastale vrtičke, kjer je predvidena gradnja stanovanjske soseske z zunanjo ureditvijo, skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu Lipa – vzhod. Nepremičnine bodo prodane na javni dražbi, izklicna cena pa je 1.833.000,00 EUR.

Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
Svetniki so se seznanili tudi z letnim programom dela Nadzornega odbora MOV za leto 2024, v katerega so vključeni: nadzor zaključnega računa proračuna MOV za leto 2023 po osnovnih namenih porabe, nadzor delovanja Mestne četrti Levi breg – vzhod, Krajevne skupnosti Plešivec in Krajevne skupnosti Gorica v letu 2023, nadzor delovanja javnih zavodov Festival Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana in zavoda KSSENA v letu 2023.

Poročilo Komunalnega podjetja Velenje
Svetniki so se seznanili tudi z letnim poročilom Komunalnega podjetja Velenje za leto 2023.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: