Svetniki razpravljali o vzdrževanju občinskih javnih cest po poteku koncesije

V Mestni občini Velenje se meseca novembra izteče koncesijska pogodba za izvajanje obvezne lokalne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja prometnih površin. Zadnjih 15 let smo za to dejavnost imeli sklenjeno koncesijsko pogodbo. Svetnicam in svetnikom smo predlagali, da letos koncesije ne razpišemo, ampak da dejavnost prevzame javno podjetje – Komunalno podjetje Velenje. Občinski svet je odlok v fazi osnutka podprl, Uprava Mestne občine Velenje pa bo še pred majsko sejo sveta, ko se bo odločalo o predlogu odloka, za svetnice in svetnike pripravila podrobno predstavitev ureditve, če bi javno službo prevzelo komunalno podjetje. 

Koncesijo za izvajanje obvezne lokalne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja, ter izbirne lokalne gospodarske javne službe odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil je zadnjih petnajst let izvajalo podjetje PUP, d. o. o. Z novim odlokom, o katerem so včeraj razpravljali svetniki, predlagamo, da bi to dejavnost, po izteku koncesije, izvajalo Komunalno podjetje Velenje. Ocenjujemo, da bi s prenosom vzdrževanja občinskih cest na javno podjetje zagotovili boljšo izvajanje storitev ter bistveno oz. najnižjo možno ceno.

Za predlog novega odloka smo se odločili, ker nismo zadovoljni s trenutnim izvajanjem vzdrževalnih del na javnih cestah, saj se namreč redna vzdrževalna dela izvajajo prepočasi. Intenziteta in kakovost del v sklopu koncesije sta bili na začetku izvajanja koncesije zadovoljivi, v zadnjem obdobju pa precej slabši, na kar nas opozarjajo tudi občani. Koncesionarja smo na to večkrat opozarjali, vendar pa smo imeli omejene možnosti v primeru kršitev ter tudi določene omejitve, če bi koncesijo predčasno prekinili.

Ker ima slovenski trg na tem področju zelo majhno število potencialnih kandidatov za izvajanje storitve, bi v primeru, če bi razpisali koncesijo, zaradi nizke konkurence med potencialnimi ponudniki prišlo do dviga cene storitev. Zato z odlokom predlagamo, da storitve prevzame Komunalno podjetje Velenje.

Pri zagotavljanju storitev javnih služb bo v ospredju varovanje javnega interesa. V javnem podjetju bo zaradi izvajanja dodatne dejavnosti prav gotovo prišlo do dodatnih sinergij in prihrankov na vseh dejavnostih. Pri zagotavljanju storitev javnih služb bo v ospredju varovanje javnega interesa.

Nov odlok ne bo prinesel bistvenih sprememb oz. finančnih obremenitev občine.

Svetnice in svetniki so zaradi tega predloga že na aprilski seji potrdili spremembo Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalnega podjetja Velenje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: