Na jutrišnji seji Sveta Mestne občine Velenje tudi o gradnji tretje razvojne osi


V torek, 18. junija, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 14. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Pri točki 3 Seznanitev s potekom gradnje tretje razvojne osi bodo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo in DARS predstavili potek gradnje tretje razvojne osi v naši občini.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1.           Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Velenje

2.            Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

3.            Seznanitev s potekom gradnje tretje razvojne osi

4.            Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje

5.            Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo

6.            Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Velenje

7.            Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Gorica Velenje

8.            Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje

9.            Predlog Sklepa o imenovanju člana v svet javnega zavoda Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

10.          Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

11.          Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Festival Velenje

12.          Predlog Sklepa o imenovanju člana v svet javnega zavoda Dom za varstvo odraslih Velenje

13.          Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije

14.          Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije

15.          Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-054 Nakup večnamenskega odra v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

16.          Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-0402-003 DoorCE v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

17.          Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-001 HEAT35 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

18.          Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-002 Renov-AID v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

19.          Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-003 MOVeNERGY v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

20.          Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-004 NACHIP v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

21.          Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1802-001 RE-PUBLIC SPACES v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027

22.          Predlog Sklepa o odobritvi pravnega posla (ZN Lipa – vzhod)

23.          Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2024

24.          Program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2024

25.          Poročilo Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za leto 2023

26.          Letno poročilo Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2023

27.          Poročilo o delu javnega zavoda Knjižnice Velenje za leto 2023

28.          Poročilo o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Velenje v letu 2023

29.          Poročilo o delovanju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje za leto 2023

30.          Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2023

31.          Poročilo o delu družbe Razvojna agencija SAŠA za leto 2023

Predlagani sta naslednji razširitvi dnevnega reda:

–             na 15. točko se uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu občinske volilne komisije,

–             na 24. točko se uvrsti Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Velenje.

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi Aktualna seja sveta | velenje.si.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: