Dva javna razpisa v skupni višini 15.000.000 evrov

Ljubljana, 10. junij 2024 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 7.
junija 2024, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa v skupni višini 15 milijonov evrov
za naložbe v ureditev trajnih nasadov. Od tega 8 milijonov evrov za naložbe kmetij in 7
milijonov evrov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.
Namen intervencije IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih,
je spodbujanje vlaganj v prilagajanje kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.


Predmet podpore so naslednje naložbe:
 postavitev oziroma obnova trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 –
vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev novega nasada;
 tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijska zemljišča (v nadaljnjem besedilu: ZNS), in nakup namakalne opreme za
namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov;
 nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in
postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
 nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z
vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.


Naložbe iz druge do četrte alineje prejšnjega odstavka niso samostojne naložbe, ampak se
morajo hkrati izvesti z naložbo v postavitev oziroma obnovo trajnega nasada iz prve alineje
prejšnjega odstavka v okviru iste vloge na javni razpis.
Naložba v nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte
z vročo vodo, se lahko izvede samo v povezavi z naložbo v ureditev matičnjaka oziroma trsnice.
Nepovratna sredstva v višini 15.000.000 EUR se zagotavljajo iz Strateškega načrta skupne
kmetijske politike za obdobje 2023–2027.
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (ločen javni razpis) ter pravne osebe
in samostojni podjetniki posamezniki (ločen javni razpis).
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni
razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi
splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1.
januarja 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev
zahtevka za izplačilo sredstev je 36 mesecev od datuma vložitve vloge na javni razpis.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta
višina se lahko poveča za:

 • 10 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z
  omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD),
 • 15 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov
  ter znaša maksimalno 75 % upravičenih stroškov naložbe.
  Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov/vlogo. Vlagatelji lahko v programskem
  obdobju 2023–2027 iz SN 2023-2027 pridobijo do vključno 800.000 evrov javne podpore.
  Vložitev vloge poteka od 1. julija 2024 do vključno 26. avgusta 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/1-javni-razpis-za-podintervencijo-nalozbe-pravnih-oseb-in-samostojnih-podjetnikov-posameznikov-v-okviru-intervencije-irp16-nalozbe-v-prilagoditev-na-podnebne-spremembe-pri-trajnih-nasadih-za-leto-2024

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Delite ta članek: